Regulamin Sklepu

1

Postanowienia Ogólne

1.1 Sklep https://sklep.sitemc.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2 Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep https://sklep.sitemc.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.3 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu https://sklep.sitemc.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

- ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

- ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

- ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

- ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

1.5 Regulamin sklepu jest zgodny z regulaminem usługodawcy płatności oraz jest on dostępny pod adresem - https://hotpay.pl/documentation_v5/elementy-sklepu-internetowego.pdf

1.6 Wraz z kupnem jakiejkolwiek usługi klient akceptuje regulamin sklepu SiteMC.pl

1.7 Każda osoba, która zakupi dowolną usługę zgadza się z postanowieniami regulaminu dostawcy płatności, którym jest HotPay.

1.8 Administracja nie odpowiada za stracone kupione produkty, które mogły wyniknąć np. z blokady posiadanej przez klienta, który złamał regulamin lub taryfikator serwera minecraft dostępnego na stronie https://sitemc.pl/rules/index.html

1.9 W przypadku awarii lub innej przyczyny, administracja SiteMC.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwera lecz dołoży wszelkich starań aby serwer jak najszybciej działał stabilnie, tak aby klient mógł używać usługi.

1.10 Klient po użyciu jakiegokolwiek z zakupionych produktów traci możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

2

Informacje Dotyczące Produktów Oraz Ich Zamawiania

2.1 Sklep https://sklep.sitemc.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2 Produkty oferowane w Sklepie są jedynie wirtualnymi dodatkami do gry, które nie przedstawiają poza grą wartości materialnej.

2.3 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2.4 Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

2.5 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

3

Definicje Zawarte w Regulaminie

3.1 KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3.2 KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.3 PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4 REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

3.5 SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://sklep.sitemc.pl

3.6 SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Kamil Zatoński

3.7 UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

3.8 ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

4

Sposoby Płatności Oraz Przetwarzanie Danych Osobowych

4.1 Wszelkie rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem HotPay.

4.2 HotPay może przetwarzać dane wprowadzane podczas dokonywania zakupu takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail dane są zapisywane w celu weryfikacji płatności.

4.3 Powyższe dane są zapisywane w celu weryfikacji płatności.

Kontakt

Klient może skontaktować się w razie problemów:

e-mail: [email protected]

discord w wiadomości prywatnej bota serwerowego: https://discord.com/invite/Wxwn9zK6wG

Copyright © 2022-2023 SiteMC.PL | Created by Zaton

SiteMC.PL nie jest powiązane z firmą Mojang